De mogelijkheden van sponsoring en donaties

Op het gebied van sponsoring en schenken aan goede doelen bestaat een breed scala aan mogelijkheden om vrijwillig geld of middelen ter beschikking te stellen, ter ontplooiing van initiatieven voor het publieke welzijn. Schenkingen met een maatschappelijke doelstelling, met of zonder de verwachting van een tegenprestatie. Deze verschillende vormen van sociale betrokkenheid kunnen op allerlei terreinen worden ingezet, zowel lokaal, nationaal als internationaal, in diverse sectoren van cultuur, zorg, sport en onderwijs.

 

Een onmisbaar fenomeen

Schenkingen en sponsoring zijn zowel voor de goededoelen-organisaties als de sponsors een onmisbaar fenomeen in de samenleving geworden. Met name het ondersteunen van bepaalde maatschappelijke initiatieven in ruil voor reclame en/of een beter imago, betekent een win-win situatie voor beide partijen.

Maar zelfs zonder tegenprestatie kan sponseren of schenken aan goede doelen bedrijven veel opleveren. Niet alleen de wetenschap daarmee onderdeel te zijn van een betere wereld, maar daarnaast levert het elan van solidariteit en betrokkenheid vaak een verbeterd imago op voor betrokken organisaties. Sponsoring geeft een merk een boost, doordat het als toegankelijker en sympathieker wordt beoordeeld. Uiteraard heeft elke vorm van schenken zijn eigen regels en voorwaarden, die wij hieronder voor u op een rijtje hebben gezet.

 

Sponsoring

Sponsoring geldt als onderdeel van de marketingcommunicatie-instrumenten, een vorm van financiering die in het huidige zakenleven niet meer weg te denken is. Sponsoring, waarbij een particulier of organisatie als geldschieter fungeert om maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken, is een zakelijke investering in ruil voor promotie.

Veel sport- en culturele evenementen, zoals concerten, tentoonstellingen en festivals kunnen immers vaak alleen gerealiseerd worden door de participatie van sponsors, die daarmee een tweeledig doel dienen: door het steunen van sociale, vaak breed gedragen initiatieven, genereert de sponsor exposure (zichtbaarheid) voor het bedrijf of merk. Hoe meer publiciteit, hoe meer mensen van de doelgroep worden bereikt, en hoe doeltreffender de sponsoring is.

Daarmee wordt positieve aandacht gecreëerd, wat de sponsor een positieve input op het imago van de organisatie oplevert. Een win-win situatie voor beide partijen dus. Zonder tegenprestatie is er sprake van een donatie.

 

Diverse soorten sponsering

Er zijn verschillende soorten sponsoring te onderscheiden, zoals kunst- en cultuursponsoring, sponsering van entertainment, evenementen, media of programma’s of wetenschappelijke sponsoring. De meest voorkomende vorm van sponsering is echter de sportsponsering, doordat het vanwege de grote publieke belangstelling steeds meer als een belangrijk communicatiemedium wordt gezien. Daarbij worden vaak bekende sporticonen ingezet om producten te promoten.

Naast de verschillende soorten zijn er ook diverse vormen te onderscheiden. Zo is de meest voorkomende vorm van sponsoring nog altijd geldelijke steun in ruil voor reclame en exposure (zoals naamsvermelding op website of sport- en werktenue.) Maar er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar, zoals bijvoorbeeld sponsoring in natura, waarbij materialen, producten of voeding worden verstrekt.

 

Stijgende cijfers in de sportsponsering

De groei die de sportsponsering doormaakt, vertolkt zich in alsmaar stijgende cijfers. Van een totaalbedrag van ruim 400 miljoen gulden in 1990 steeg dit bedrag naar ca. 760 miljoen euro in 2019, aldus publicaties in de SponsorMonitor.

Daarmee liep de groei in Nederland parallel aan de wereldwijde stijging in sportsponsoring, die volgens recent onderzoek inmiddels ca. $ 48 miljard bedraagt. En met een marktaandeel van bijna 60% is sportsponsoring het terrein waar veruit de meeste sponsorgelden in om gaan.

Daarbij is ook de verscheidenheid in sponsoren toegenomen: voor een steeds bredere groep van organisaties lijkt sponsoring een lucratief communicatiemiddel te zijn, met name door de opmerkelijke verhalen van sporters.

 

Sponsoren, een slimme beslissing?

Voor u besluit een evenement te gaan sponsoren, bepaalt u eerst waaróm u wilt sponsoren, en wat u ermee wilt bereiken. Wat levert het op en wat zijn de fiscale voordelen? Uiteraard spelen die commerciële overwegingen mee, maar ook het tonen van maatschappelijke betrokkenheid is een goede motivator om lokale of goede doelen te sponsoren.

Niet alleen voor grote organisaties, sponsoring kan ook op kleine schaal plaatsvinden, er zijn genoeg kleine of grotere lokale initiatieven. Denk aan advertenties of bedrijfslogo in een programmaboekje, of uw bedrijfsnaam in social media of in een lokale krant. Reclame-uitingen die voor extra zichtbaarheid zorgen.

Met sponsoring werkt u aan het vergroten van naam- of merkbekendheid, het leggen van contacten met relaties en het genereren van een stukje extra omzet. Daarnaast is het ook fiscaal aantrekkelijk. Zakelijke sponsoring, in ruil voor publiciteit, is 100% aftrekbaar.

 

Donaties

Een andere vorm van sponsoring in sociale en culturele projecten zijn donaties. Schenkingen. Geld geven zonder de verwachting van een tegenprestatie. Een populaire vorm van doneren is geld geven in relatie tot het leveren van een sportieve prestatie.

Zo hebben zowel de sporter én de geldgever het gevoel de wereld iets beter te maken door iets terug te geven aan de samenleving. Maar dat kan in allerlei vormen. Zo geven veel mensen graag iets voor een goed doel, door geld in de collectebus te gooien of een bedrag over te maken bij een actie op de televisie.

Anderen kiezen een speciaal doel, zoals Kika of het Kankerfonds en steunen dat op een structurele basis, via een donatie, een overschrijving per bank, of een (telefonische) machtiging. Daarnaast is het mogelijk gericht aan een specifiek project te doneren. Banken en goede doelen-organisaties hebben heldere afspraken gemaakt over het betalingsverkeer, om donateurs niet onnodig te hinderen bij het financieel steunen van een goed doel.

 

Collecte

Ook een collecte is een manier om goede doelen te steunen. Een geldinzamelingsactie voor een van de tientallen organisaties, waarvoor vrijwilligers met een collectebus geld inzamelen. Want geld in een collectebus doen is een persoonlijke en populaire manier om geld te geven.

Met name door de anonimiteit, de snelheid en de eenvoud van de gift én doordat het een incidenteel karakter heeft. Daarbij is cash geld nog steeds onmisbaar, al is dit, mede uit veiligheidsoverwegingen, de laatste jaren minder in trek. Daardoor is contactloos betalen met bankpas of mobiele telefoon steeds meer in opkomst.

Want pinnen is een makkelijke, anonieme én veilige manier van geven in de collectebus. Tezamen halen de grote bekende goede doelen jaarlijks met collectes zo’n 35 miljoen euro op. Om oplichterij te voorkomen is voor een collecte echter wel een vergunning vereist van de gemeente.

 

Goede doelen

De meeste goede doelen-organisaties zijn ingeschreven als stichting, een wettelijke structuur voor organisaties zonder winstbejag. Het exacte aantal goede doelen-organisaties in Nederland is niet bekend, maar volgens de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen) zijn er bij de fiscus ca. 18.000 instellingen geregistreerd. Deze hanteren verschillende vormen van fondsenwerving, tegenwoordig vaak geleid door een professioneel opgezette organisatie.

De meest gebruikte geldinzamelacties zijn:
• Reclame maken voor het binnenhalen van giften
• Het grootschalig versturen van mail- of postberichten met verzoeken om geld
• Collectes
• Telefonische of huis-aan-huis werving van periodieke donateurs:
• Loterijen
• Verkopen ten bate van het goede doel, zoals kinderpostzegels
• Internetadvertenties, reclamebanners en online-collectes
• Legaten of schenkingen via een erfenis
• Subsidie of sponsorgelden

 

Filantropie

Filantropie, een woord dat vooral geassocieerd wordt met naastenliefde en het vergroten van de levenskwaliteit van mensen. Filantropie komt neer op het mogelijk maken van initiatieven voor het publieke welzijn, en het verbeteren van de levensomstandigheden van anderen.

Oftewel: het vrijwillig ter beschikking stellen van geld, goederen en tijd, om goede doelen te steunen. Geven aan goede doelen. Met uw vermogen een positief verschil maken in het welzijn van anderen is een prachtig initiatief. Maar als u zich wilt inzetten voor het maatschappelijk doel, is verstandig om eerst voor uzelf te bepalen wat u met uw gift wilt bereiken. Waarom en wat wilt u schenken en aan wie? In zo’n geval kan een donatieplan uitkomst bieden.

Het kan u helpen meer voldoening uit uw schenkingen te halen én tegelijk meer resultaat te boeken. Bovendien wordt daarin duidelijk wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende vormen van schenken, en wat de fiscale consequenties daarvan zijn.

 

Een positief verschil maken

Door als particulier geld te schenken aan goede doelen, zorgt u niet alleen voor een betere wereld, maar u helpt bovendien de economie aan de praat te houden. Een broodnodige voorwaarde voor economische groei, zeker nu, in tijden van pandemie. Gelukkig heeft Nederland de beschikking over geld dat buiten de overheid om gaat, gelden met een maatschappelijk doel, dat bijeengebracht wordt door bedrijven en particulieren.

Nu de markt het zwaar heeft vanwege de lockdown, kijken we naar de overheid. Maar er is meer nodig. Gelukkig worden er ook filantropische initiatieven ontplooid om geld op te halen. Want dat is Nederland! Ons land is met een grote sector filantropie rijk aan organisaties die geld werven, en een groeiend aantal vermogensfondsen en charitatieve instellingen.

Als het gaat om internationale ranking van gulle gevers en vrijwilligerswerk, staat Nederland nog altijd aan de top. Zo worden voedselbanken gesteund door diverse goede doelen zoals het Oranjefonds en het Rode Kruis. Al die fondsen tezamen zorgen ervoor dat Nederland oog blijft hebben voor de mens en het publieke welzijn. Om niet verloren te laten gaan wat met zoveel zorg is opgebouwd.