PARTNERVOORWAARDEN

Hieronder treft u de SponsorKliks Partnervoorwaarden (hierna: Partnervoorwaarden)
aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden
als Partner, geeft u aan de Partnervoorwaarden te accepteren.

Inhoud:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
Artikel 3 – Gebruik
Artikel 4 – Commissie
Artikel 5 – Betaling
Artikel 6 – Nietigheid SponsorKliks Partnerschap
Artikel 7 – Beëindiging SponsorKliks Partnerschap
Artikel 8 – Gevolgen beëindiging SponsorKliks Partnerschap
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Diversen
Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

In de Partnervoorwaarden wordt verstaan onder:
SponsorKliks: de besloten vennootschap SponsorKliks B.V. gevestigd te (2011ND)
Haarlem, Nieuwe Gracht 55, opererend onder BTW nummer NL851400474B01
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54681901.
SponsorKliks Website: www.sponsorkliks.com

Partner: iedere natuurlijke persoon van 18 (zegge: achttien) jaar en ouder of
rechtspersoon die de Partnervoorwaarden heeft aanvaard en door SponsorKliks als
partner is geaccepteerd om gebruik te maken van haar Service.

Service: het door SponsorKliks via Links ter beschikking stellen van haar Website
welke toegang biedt tot webwinkels voor het online kopen van producten en/of
diensten en het uitkeren van commissie aan Partners die Gebruikers via hun Link
Succesvolle Aankopen laten doen.
Succesvolle Aankoop: een online aankoop die is goedgekeurd door de relevante
webwinkel en waarvoor SponsorKliks commissie ontvangt.

Link: een voor elke Partner unieke elektronische verbinding naar de Website van
SponsorKliks, die de Partner via internet openbaar maakt of openbaar doet maken.
Gebruiker: iedere gebruiker van internet die zich via een Link toegang verschaft tot
de Website van SponsorKliks.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1 Iedere natuurlijke persoon van 18 (zegge: achttien) jaar en ouder en iedere
rechtspersoon kan zich aanmelden als SponsorKliks Partner.
2.2 Aanmelding als SponsorKliks Partner houdt in dat u de Partnervoorwaarden
aanvaardt en deze zult respecteren.
2.3 Om bij SponsorKliks als Partner te worden ingeschreven dient u:
(a) het aanmeldingsformulier zoals te vinden op de Website van SponsorKliks
volledig en naar waarheid in te vullen;
(b) te bevestigen dat u de Partnervoorwaarden aanvaardt door de in het
aanmeldingsformulier opgenomen aanmeldbutton aan te klikken; en
(c) als Partner te zijn geaccepteerd door SponsorKliks.
2.4 Indien u bij de aanmelding zoals beschreven in artikel 2.3 sub a en b optreedt als
vertegenwoordiger van een of meer anderen dan wel van een organisatie, dient u
daartoe bevoegd te zijn. Op SponsorKliks rust in dit kader geen onderzoeksplicht.
2.5 SponsorKliks informeert u in beginsel binnen 7 (zegge: zeven) dagen na
ontvangst van het conform artikel 2.3 sub a en b ingevulde aanmeldingsformulier, of
SponsorKliks u als Partner accepteert.
2.6 SponsorKliks kan een aanmelding om haar moverende redenen weigeren,
zonder opgave van redenen.
2.7 Indien u door SponsorKliks als Partner bent geaccepteerd, mag SponsorKliks u
middels haar Website, uitingen en campagnes als zodanig (be)noemen, (indien van
toepassing) in samenhang met uw logo;
2.8 Verzameling van persoonsgegevens op grond van artikel 2.3 sub a gebeurt enkel
en alleen ten behoeve van de Service en verwerking van betreffende gegevens
gebeurt enkel voor zover nodig in het kader van de Service, een en ander conform
de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Artikel 3 – Gebruik

3.1 Na inschrijving als Partner stelt SponsorKliks aan de Partner een Link voorzien
van een unieke Partnercode beschikbaar.
3.2 De Partner dient de in artikel 3.1 genoemde Link via internet openbaar te (doen)
maken, in het bijzonder op zijn of haar website (indien Partner daarover beschikt) en
in zijn of haar advertenties en/of e-mailberichten. Hiertoe stelt SponsorKliks aan de
Partner een zogenoemde button en banner voorzien van het SponsorKliks logo
beschikbaar.
3.3 Openbaarmaking via de website als bedoeld in artikel 3.2 houdt in dat in
genoemd artikel vermelde button of banner wordt geplaatst op een prominente plaats
op de homepage van de website van Partner, met minimale afmetingen van 120×60
pixels en permanent wordt getoond.
3.4 De Partner is zelf verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de Link,
doch zal te allen tijde handelen in overeenstemming met de richtlijnen en instructies
van SponsorKliks dienaangaande.
3.5 De Partner heeft de mogelijkheid gebruik te maken van overig door SponsorKliks
beschikbaar gesteld promotiemateriaal, zoals gestandaardiseerde emails en teksten
en flyers en posters. Eventuele verzendkosten in dit kader komen voor rekening van
Partner.
3.6 De Partner is gerechtigd om de naam SponsorKliks en de (overige) merken,
logo’s en andere onderscheidingstekens van SponsorKliks uitsluitend ten behoeve
van openbaarmaking van de Link en bijbehorende promotie van de Service te
gebruiken op de door SponsorKliks aan te geven wijze. De Partner zal daarbij steeds
alle aanwijzingen van SponsorKliks opvolgen.
3.7 Het is de Partner niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de naam
SponsorKliks en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van
SponsorKliks, en het gebruik hiervan door de Partner mag niet op enige wijze
(mogelijk) misleidend dan wel (mogelijk) schadelijk voor SponsorKliks zijn.
3.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.6 en 3.7 zal de Partner de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van SponsorKliks en
derden respecteren.
3.9 De Partner zal zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor SponsorKliks
en/of de Partner (mogelijk) in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Het is onder meer niet toegestaan dat (door) de inhoud van de website van de
Partner of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin de
Partner een Link heeft opgenomen:
(a) een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
(b) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
(c) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
(d) afbreuk kan doen / doet aan de goede naam en reputatie van SponsorKliks; en/of
(e) auteursrechten, merkrechten of andere rechten van SponsorKliks of enige derde
worden geschonden.
3.10 Indien de Website van SponsorKliks hinder ondervindt van de installatie en/of
het gebruik van een Link, is SponsorKliks gerechtigd betreffende Link te blokkeren.

Artikel 4 – Commissie

4.1 Onverminderd artikel 5.3 juncto 8.1 sub e en artikel 4.2 van de Partnervoorwaarden, verplicht SponsorKliks zich om 75% van de via een Link door SponsorKliks ontvangen commissie uit te keren aan de Partner die betreffende Link op grond van
artikel 3.1 ter beschikking heeft. Daarbij wordt onder door SponsorKliks ontvangen
commissie verstaan de daadwerkelijk door SponsorKliks via die Link van bij SponsorKliks aangesloten webwinkels dan wel door vertegenwoordigers van deze webwinkels ontvangen commissie inkomsten voor individuele transacties, met uitzondering
derhalve van eventuele separate bonussen voor behaalde aantallen en/of omzetten.
4.2 Indien een aankoop wordt geretourneerd en/of betaling daarvan ongedaan wordt
gemaakt, is SponsorKliks voor betreffende aankoop aan de Partner geen commissie
(meer) verschuldigd. Eventueel reeds uitbetaalde commissie terzake dient door de
Partner aan SponsorKliks te worden terugbetaald.
In het geval van gedeeltelijke retourzending vervalt bij vrijwel alle webwinkels de
commissie. De extra handelingen die het retourzenden de webwinkel kost zorgt
ervoor dat commissie niet kan worden gerechtvaardigd.
4.3 SponsorKliks verschaft de Partner inzicht in hoe de op grond van artikel 4.1
juncto 4.2 aan de Partner uit te keren commissie is samengesteld, elke keer dat
betaling hiervan plaatsvindt.
4.4 De commissie voorwaarden worden per webwinkel bekendgemaakt op de Website van SponsorKliks en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. Genoemde percentages worden berekend over de netto-aankoopsom exclusief overige kosten (zoals verzend-, reserverings- en administratiekosten) en geven de aan SponsorKliks uit te keren commissie weer.
In het geval dat, om welke reden dan ook, een eerder aan SponsorKliks toegekende
commissie wordt teruggedraaid of verlaagd, dan komt met directe ingang ook de
gerelateerde uitkeringsverplichting van SponsorKliks zoals beschreven in artikel 4.1
te vervallen dan wel wordt deze evenredig verlaagd, ook voor de periode dat betreffende wijziging nog niet door SponsorKliks op de Website is overgenomen. Indien
SponsorKliks in voornoemd geval reeds aan haar uitkeringsverplichting heeft
voldaan, dient de Partner gerelateerde commissie terug te betalen op grond van
nietigheid van de betaling.
SponsorKliks spant zich ertoe in om wijzigingen in de commissie voorwaarden zo
spoedig mogelijk op haar Website bekend te maken, door aanpassing van de
commissie voorwaarden.
4.5 SponsorKliks spant zich in om de door Partners en/of Gebruikers gewenste
webwinkels op te nemen op haar Website en om een voor Partners zo hoog
mogelijke commissie te bedingen.
4.6 SponsorKliks geeft een Partner de mogelijkheid om een of meer specifieke
webwinkels en/of categorieën van webwinkels te weren. Indien een Partner daarvan
gebruik wenst te maken zal SponsorKliks er zorg voor dragen dat betreffende
webwinkel(s) en/of categorie(ën) voor de Gebruikers van de Link van betreffende
Partner niet (meer) bereikbaar is (/zijn).
4.7 Onverminderd artikel 4.1 is SponsorKliks gerechtigd om voor een specifieke webwinkel een uitzondering op de 75% uitbetaling van
de commissie te maken. Dit kan op grond van de voorwaarden van de betreffende webwinkel zijn, door
technische beperkingen in de rapportage van de betreffende webwinkel of op grond van strategische beleidswijzigingen.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling van de commissie die SponsorKliks op grond van artikel 4.1 juncto 4.2
van de Partnervoorwaarden aan Partner verschuldigd is, vindt met inachtneming van
de artikelen 5.2 t/m 5.4 en 5.8 per maand plaats en rechtstreeks op de rekening die
de Partner heeft doorgegeven middels het in artikel 2.3 van de Partnervoorwaarden
genoemde aanmeldingsformulier en die als zodanig bij SponsorKliks is geregistreerd.
Alle eventuele betalingskosten, met uitzondering van de administratiekosten van
SponsorKliks, zijn voor rekening van de Partner.
5.2 Geen betaling zal plaatsvinden indien de voor betaling benodigde gegegevens
van de Partner niet bij SponsorKliks bekend zijn. Indien het vermoeden bestaat dat
de voor betaling benodigde gegegevens onjuist zijn, zal geen uitbetaling plaatsvinden totdat met zekerheid is vastgesteld dat de gegevens juist zijn.
5.3 Indien de door SponsorKliks aan een Partner in totaal verschuldigde commissie
over een maand minder bedraagt dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie voor die Partner (verder)
worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal
bedrag aan commissie € 50,00 (zegge: vijftig euro) of meer bedraagt.
5.4 SponsorKliks is aan de Partner geen rente verschuldigd.
5.5 SponsorKliks is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat SponsorKliks uit welken hoofde dan ook te
vorderen heeft van de Partner.
5.6 Op geen enkele wijze wordt tussen SponsorKliks en de Partner een (juridisch)
‘partnership’ of een betrekking van werkgever tot werknemer gecreëerd of geacht te
zijn gecreëerd.
5.7 De Partner is verantwoordelijk voor de afdracht van alle eventueel op grond van
fiscale en sociale wetgeving verschuldigde belastingen en sociale lasten ter zake van
betalingen die door SponsorKliks aan de Partner worden gedaan. SponsorKliks
draagt in dit kader geen enkele verantwoordelijkheid.
5.8 Commissie wordt uitbetaald zonder BTW. Indien de Partner BTW-plichtig is, dient
deze SponsorKliks hiervan op de hoogte te stellen. In dat geval zal SponsorKliks,
elke keer dat commissie wordt uitbetaald, voorafgaand daaraan per email aan de
Partner het door SponsorKliks te facturen bedrag en bijbehorend betaalkenmerk
bekendmaken, zodat Partner bijbehorende BTW aan SponsorKliks kan factureren.
Na ontvangst van laatstgenoemde BTW-factuur die voorzien is van voornoemd
betaalkenmerk, zal SponsorKliks voornoemd aan commissie uit te betalen bedrag
plus bijbehorende BTW uitkeren aan de Partner, zoals beschreven in artikel 5.1.

Artikel 6 – Nietigheid Sponsorkliks Partnerschap

6.1 Indien op enig moment sprake blijkt te zijn van misbruik of frauduleus optreden
door de Partner, bijvoorbeeld doordat de Partner in strijd met artikel 2.3 juncto 2.4
van de Partnervoorwaarden (a) onbevoegd gebruik maakt van een dan wel andermans identiteit of (b) onbevoegd wordt vertegenwoordigd, wordt betreffend SponsorKliks Partnerschap (hierna: Partnerschap) door SponsorKliks als nietig beschouwd.
6.2 Indien artikel 6.1 van de Partnervoorwaarden van toepassing is:
(a) dient alle eventueel door de Partner van SponsorKliks ontvangen commissie
binnen een redelijke termijn aan SponsorKliks te worden terugbetaald; en
(b) vervallen alle rechten van Partner op eventueel nog door SponsorKliks aan
Partner verschuldigde commissie.
6.3 In geval van nietigheid van het Partnerschap op grond van artikel 6.1 is artikel 8.1
sub a t/m d van de Partnervoorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 – Beëindiging SponsorKliks Partnerschap

7.1 De Partner is te allen tijde gerechtigd om de Service met onmiddellijke ingang te
beëindigen. De Partner dient dit per email aan SponsorKliks kenbaar te maken. Het
moment waarop betreffende email is verzonden wordt beschouwd als het moment
van beëindiging van het Partnerschap in de zin van artikel 8 van de Partnervoorwaarden, ten zij SponsorKliks en de Partner uitdrukkelijk anders overeenkomen.
7.2 Onverminderd haar overige rechten is SponsorKliks gerechtigd om het
Partnerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen onder meer in geval dat:
(a) de Partner in strijd handelt met de Partnervoorwaarden dan wel anderszins tekort
komt in de nakoming van zijn of haar verplichtingen jegens SponsorKliks;
(b) de website van de Partner naar het oordeel van SponsorKliks (mogelijk) in strijd is
met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou (kunnen) zijn;
(c) SponsorKliks van het Partnerschap op enigerlei wijze schade zou (kunnen)
ondervinden; en/of
(d) de Partner in die hoedanigheid onrechtmatig handelt jegens SponsorKliks en/of
derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten en uitvoerend kunstenaars.
7.3 SponsorKliks stelt de Partner per email op de hoogte van beëindiging van het
Partnerschap op grond van artikel 7.2. Het moment waarop betreffende email is
verzonden wordt beschouwd als het moment van beëindiging van het Partnerschap
in de zin van artikel 8 van de Partnervoorwaarden, tenzij SponsorKliks en de Partner
uitdrukkelijk anders overeenkomen.
7.4 Het Partnerschap wordt geacht te zijn beëindigd indien:
(a) gedurende 3 (zegge: drie) aaneengesloten maanden door Gebruikers van de Link
van Partner geen enkele Succesvolle Aankoop is gedaan;
(b) door SponsorKliks aan de Partner gedurende een jaar geen commissie is
betaald; of
(c) de Service niet meer wordt verleend omdat het SponsorKliks Partnerprogramma
(hierna: Partnerprogramma) is stopgezet.

Artikel 8 – Gevolgen beëindiging SponsorKliks Partnerschap

8.1 Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd dan wel geacht
wordt te zijn beëindigd:
(a) stopt de Partner onmiddellijk met het via internet (doen) openbaar maken van de
aan hem of haar op grond van artikel 3.1 van de Partnervoorwaarden beschikbaar
gestelde Link;
(b) is SponsorKliks gerechtigd om de aan de Partner op grond van artikel 3.1 van de
Partnervoorwaarden beschikbaar gestelde Link te verbreken;
(c) is SponsorKliks gerechtigd om de toegang van de Partner tot de Website van
SponsorKliks te blokkeren;
(d) is de Partner niet langer gerechtigd om de naam SponsorKliks en de (overige)
merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van SponsorKliks in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 3.6 en 3.7 van de Partnervoorwaarden te
gebruiken; en
(e) kan de Partner geen aanspraak meer maken op commissie op grond van artikel
4.1 juncto 4.2 van de Partnervoorwaarden, met uitzondering van commissie ter zake
van Succesvolle Aankopen die door Gebruikers van de Link van Partner zijn verricht
vóórdat diens Partnerschap werd beëindigd dan wel als beëindigd werd beschouwd,
waarbij onverminderd geldt dat de door SponsorKliks aan een Partner in totaal verschuldigde commissie van minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) niet wordt
uitbetaald. Indien de door SponsorKliks aan de Partner in totaal verschuldigde
commissie ter zake van Succesvolle Aankopen die door Gebruikers van de Link van
Partner zijn verricht vóórdat diens Partnerschap werd beëindigd dan wel als
beëindigd werd beschouwd, minder dan € 50,00 (zegge: vijftig euro) bedraagt,
vervalt de verplichting van SponsorKliks om betreffende commissie uit te keren en
vervallen alle rechten van de Partner dienaangaande.
8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 sub e en artikel 9 van de Partnervoorwaarden, zullen SponsorKliks en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het Partnerschap en doen zij hierbij afstand van enig recht op enigerlei (schade)vergoeding.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar gebruik,
de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn of haar
website en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een Link
is opgenomen. De Partner vrijwaart SponsorKliks voor alle aanspraken dienaangaande.
9.2 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van SponsorKliks, is SponsorKliks niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten van de Partner in verband
met deelname aan het Partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade
en/of kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de SponsorKliks
Website, technische storingen, etc.
9.3 SponsorKliks is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten ontstaan
door toedoen dan wel nalaten van via haar Website bereikbare webwinkels of door
vertegenwoordigers van webwinkels, zoals – maar niet beperkt tot – schade en/of
kosten ontstaan door niet behoorlijk functioneren van hun websites, technische
storingen, fouten en onjuistheden in berichtgeving, het afkeuren van een aankoop,
etc. Sponsorkliks is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van
hun websites.
9.4 De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor enigerlei schade
en/of kosten ontstaan door fouten en onjuistheden in het in artikel 2.3 van de Partnervoorwaarden genoemde en door Partner ingevulde aanmeldingsformulier. Onder
fouten en onjuistheden wordt in dit kader tevens verstaan door de Partner niet dan
wel niet tijdig doorgegeven wijzigingen. De Partner vrijwaart SponsorKliks voor alle
aanspraken dienaangaande.
9.5 SponsorKliks is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten ontstaan
door misbruik en/of frauduleus optreden door de Partner, bijvoorbeeld doordat de
Partner in strijd met artikel 2.3 juncto 2.4 van de Partnervoorwaarden (a) onbevoegd
gebruik maakt van een dan wel andermans identiteit of (b) onbevoegd wordt
vertegenwoordigd.
9.6 Ingevolge artikel 5.7 van de Partnervoorwaarden staat de Partner er voor in dat
wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van fiscale en sociale wetgeving en
vrijwaart deze SponsorKliks terzake van alle aanspraken dienaangaande.
9.7 De Service wordt met de grootste zorg opgezet en verleend. Mochten er in de
berichtgeving van SponsorKliks toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kan
SponsorKliks niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade en/of kosten
ontstaan door kennelijke fouten en onjuistheden.

Artikel 10 – Diversen

10.1 De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van
SponsorKliks en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens SponsorKliks.
10.2 De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn of haar Partnerschap over
te dragen aan een derde, tenzij SponsorKliks hiervoor haar schriftelijke toestemming
heeft gegeven.
10.3 SponsorKliks is te allen tijde gerechtigd om de Partnervoorwaarden te wijzigen.
De Partner zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de
gewijzigde Partnervoorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner
gerechtigd het Partnerschap te beëindigen conform artikel 7.1 van de Partnervoorwaarden. Indien de Partner niet binnen 10 (zegge: tien) dagen na voornoemde
kennisgeving tot beëindiging van het Partnerschap overgaat, wordt de Partner
geacht de gewijzigde Partnervoorwaarden te hebben aanvaard.
10.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Partnervoorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overigens in de Partnervoorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
SponsorKliks zal alsdan betreffende bepaling(en) zodanig wijzigen dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht is(/zijn), waarbij zoveel als mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
10.5 Indien zich tussen SponsorKliks en de Partner een situatie voordoet die niet in
de Partnervoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld
naar de geest van de Partnervoorwaarden.
10.6 Indien SponsorKliks niet steeds strikte naleving van de Partnervoorwaarden zou
verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of
dat SponsorKliks in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van de Partnervoorwaarden te verlangen.
10.7 Het is de partner niet toegestaan om in online zoekmachines te adverteren met
de namen van deelnemende winkels.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 De Partnervoorwaarden en het Partnerschap worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht en geschillen dienaangaande zullen exclusief worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Haarlem (NL).